Dræggens Buekorps sine lover

Siste gang revidert 26.11.15

 

FORMÅL

§1

Korpsets navn er Dræggens Buekorps og har til formål å samle gutter som interesserer seg for korpset i godt kameratskap og øve dem i eksersis og bueskyting samt idrett.

§2

Korpsets farger er rødt og hvitt, dets våpen og merke er en bue, 3 piler med kogger, samt en kårde. Dertil mottoet ”Enighet gjør sterk”

§3

Korpset er inndelt i to kompanier, hver på to pelotonger. Chefen sørger for at alle pelotonger blir omtrent like store. Hvert kompani kommanderes av en kompanisjef, hver pelotong av en løytnant, tamburene av tamburmajoren og fanegarden av fanebæreren.

§4

Korpsets medlemmer er offiserer og menige. Offiserene er følgende og har rang som det nevnes: Chef, 1. Kompanisjef (som også er 1. løytnant), 2. Kompanisjef (som også er 3. løytnant), Fanebærer, 2. løytnant, 4. Løyt-nant, Adjutant, Tamburmajor, 1. faneoffiser, 2. faneoffiser, 3. faneoffiser.

Rådet kan velge 4.faneoffiser og eventuelt 5.faneoffiser hvis det finner det nødvendig.

§5

Korpsets Stiftelsesdag er 13. Mai og skal hvis det er mulig høytideligholdes denne dag.

§6

Korpsets gamle faner benyttes kun ved hvert års Stiftelsesdag, dersom Rådet intet annet bestemmer.

 

KORPSETS ORGANISERING

§7

Korpsets ledelse består av et Råd som dannes av samtlige offiserer, samt de 4 troppssjefer, - en fra hver pelotong samt 1. slager fra tam-burene samt en musikktropp.

Fra høsten har halvtroppssjefene samt 2.slager og musikktropp møterett i Rådet, dog uten stemmerett. Disse fungerer som varamenn med naturlig opprykk i følgende tilfeller: når et medlem av Rådet er eksklu-dert, skriftlig utmeldt, i det militære, stipen-diater o.l.

Rådet kan dessuten supplere seg selv med èn aktiv dræggegutt, dog uten stemmerett.

Chefen leder Rådets forhandlinger.

§8

Rådet er korpsets lovgivende, bevilgende og øverst dømmende myndighet. Rådets for-handlinger er strengt konfidensielle.

Med mindre annet er bestemt i disse lover avgjøres alle saker med simpelt flertall.

I tilfelle stemmelikhet har Chefen dobbelts-temme. Stemmegivning via fullmakter tillates ikke.

§9

Ethvert medlem av korpset har rett til å inn-levere forslag som så behandles av Rådet.

Rådets stemmegivning er bindende for samt-lige, dog kan et Rådsmedlem som er uenig i vedtaket kreve protokollert sin begrunnelse for dette.

§10

Et Rådsvedtak, uansett innhold, kan ikke omgjøres av det samme Råd uten 2/3 flertall av Rådets medlemmer.

§11

Chefen innkaller Rådet til rådsmøtene.

Til grunn for innkallingen skal det foreligge en terminliste med datoer for møtene for hele året, fra dagen han er valgt frem til neste Chefsvalg. Chefen utarbeider terminlisten.

I helt ekstraordinære tilfelle kan Chefen med 3 dagers varsel innkalle til Rådsmøter på da-toer som ikke er fastsatt i terminlisten. Ved krav fra et Rådsmedlem plikter Chefen å fore-ta innkalling til Rådsmøte.

Til så vel de ordinære som ekstraordinære Rådsmøter plikter Chefen å sende ut en saks-liste.

Et hvert Rådsmedlem kan forlange Rådsved-tak ugyldig såfremt han ikke har fått lovlig innkalling til Rådsmøtet.

Rådet er ikke beslutningsdyktig uten minst 9 Rådsmedlemmer er til stede.

§12

På første sammenkalte Råd etter nytt valg velger Rådet innen sin midte følgende tillits-menn: en Rådsreferent, en korpsreferent, en kasserer, en redaktør til bladet (eventuelt en medhjelper) en annonsesjef og bladkasserer, en idrettssjef, og hussjef, en materialforval-ter, en espaljèsjef, en rekrutteringssjef og en web-ansvarlig.

 

VALG

§13

Den som inntil dato for det ordinære valget ikke har fylt 22 år, er valgbar til korpsets ulike stillinger. Dette gjelder også for Chefsvalget, selv om Chefen velges på landtursdagen som er tidligere enn det ordinære valget som fin-ner sted den første lørdag i september.

Dog kan Rådet med 2/3 flertall, etter skriftlig søknad som må foreligge seneste 1 mnd før Chefsvalget, innvilge en kandidat rett til å stille til Chef, selv om vedkommende fyller 22 år etter valgdagen.

§14

Den som ikke har betalt kontingenten pr. 30.april for vedkommende kan ikke stille til valg året etter, jfr. § 54.

§15

Rådet kan med 4/5 flertall av Rådets samtlige medlemmer nekte enhver å stille til valg det medlem som grovt har misligholdt sine plik-ter ihht disse lover eller som har drevet uak-septabel agitasjon for eller mot øvrige med-lemmer som stiller til valg.

§16

Valg på Chef og offiserer skal foregå ved skriftlig stemmeopptaking av 4 medlemmer av Dræggeguttenes Forening, hvorav 2 tar opp stemmene og de andre kontrollerer. Stemmeopptakerne skal arbeide helt uav-hengig av hverandre, og resultatet av stem-megivningen skal sammenlignes.

Hvis de to opptagelser ikke stemmer overens skal valget gå om igjen. I tilfelle stemmelikhet skal valget gå om igjen mellom de kvalifiser-te. Der-som mer en 2 – to personer stiller til valg som Chef, må den ene få minst 50 % av stemmene for å bli valgt. Hvis ikke må det omvalg til mellom de 2 Chefskandidatene som oppnådde flest stemmer ved første av-stemming

§17

Kun medlemmer som er tildelt korpsets Vå-penorden kan stille til Chef. Ingen kan stille seg til valg som ikke var med det foregående år.

Har en kandidat vært borte fra korpset grun-net militærtjeneste, sykdom, utenlands opp-hold o.l., kan han sende skriftlig søknad til Rådet innen desember måneds utgang. I så fall kreves det kun simpelt flertall.

I andre tilfelle kan Rådet, hvis det finner det nødvendig, med 2/3 flertall gi samtykke til at kandidaten kan stille til valg det kommende år.

§18

Chefen velges på Haugen under landturen og offentliggjøres i Dræggen. Han tiltrer som Chef med umiddelbar virkning.

Chefens funksjonsperiode varer til det neste landtursdag med tilhørende Chefsvalg, men likevel frem til den endelige avslutning av sesongen, dersom denne ihht terminlisten er fastsatt til en dato etter landtursdagen.

§19

Valg på samtlige offiserer unntatt Adjutant, som velges av Chefen og Tamburmajor og faneoffiserer, som velges av det nye Åtte-mannsrådet, foregår den første lørdagen i september måned med alminnelig stemme-givning og simpelt flertall av de frammøtte dræggegutter og som var med det foregåen-de år.

Rådet kan ved simpelt stemmeflertall flytte valgdagen til en mer passende dato, dersom det ikke er mulig å avholde valget denne dag.

Den nyvalgte Chefen leder valget. Ved lovlig forfall leder øverste tilstedeværende offiser fra forrige år som ikke stiller seg til valg.

§20

På første Råd etter valget velger offiserene 4 av de aktive jægre/tamburer til troppssjefer og 4 til halvtroppssjefer i de forskjellige pelo-tonger, samt 1. og 2. slager og en musikk-tropp hvis mulig.

Fratrer en offiser sin stilling velger Rådet en ny i hans sted.

 

ØKONOMIFORVALTNING

§21

Chefen er ansvarlig for korpsets økonomi.

Kassereren detaljstyrer økonomien fra dag til dag, men er pliktig til å avlegge rapport om korpsets økonomistatus ved Råd minst èn gang pr.mnd.

Utgifter som overstiger et visst beløp (fast-satt av hvert års Råd), skal også godkjennes og attesteres av Chef for betaling.

§22

Chef og kasserer har innen utgangen av no-vember hvert år ansvar for å fremlegge får godkjenning i Rådet budsjett for hele kom-mende år.

Chef og kasserer har ansvaret for at budsjet-tet overholdes.

§23

Disponerer korpset et bankkort tilknyttet dets konti, har kun Chefen og kasserer (der-som denne er myndig) disposisjonsretten til dette. Har korpset nettbank, har kun Chefen og kasserer disposisjonen til denne.

§24

Samtlige av korpsets utgifter, samt dets inn-tekter, skal bilagsføres og oversiktlig arkive-res av kasserer. Ingen bevegelser fra eller til korpset skal skje uten bilagsføring.

§25

Chefen er ansvarlig for korpsets regnskap fra 01.07 det år han blir valgt til Chef til 30.06. det året han trer av, hvoretter den nyvalgte Chef overtar ansvaret for det kommende år.

Regnskapet skal deles opp i to og revideres og legges frem til godkjenning for Rådet. Første del av regnskapsåret (01.07-31.12) skal legges frem på første Råd etter jul.

Siste del av regnskapet (01.01-30.06) skal legges frem på første Råd etter sommeren.

Regnskapet skal revideres av samme revisor som reviderer regnskapene for Dræggegutte-nes Forening.

§26

Avtroppende kasserer og Chef plikter å gi påtroppende kasserer og Chef all nødvendig informasjon angående korpsets økonomi og driften av denne. Dette skal skje ved hvert valg av nytt Råd hver høst.

§27

Chefen har, innen de frister som hvert år er satt, ansvar for å søke tilskudd fra kommune, Frifond, Dræggehaugfondet og andre offent-lige eller private instanser som måtte være aktuelle.

§28

For økonomiforvaltningen til Billeder fra Dræggen gjelder disse lover med følgende endringer.

* For bladkontoen har bladets kasserer ansvaret. Intet bankkort skal være til-knyttet bladets konto.

* Har bladet nettbank har kun Chefen og bladkasserer disposisjonsretten til denne.

* Bladets regnskap skal revideres av korp-sets revisor.

 

CHEFENS OG OFFISERENES PLIKTER

§29

Chefen er korpsets øverste befalende og har høyeste myndighet i alle kommandosaker. I alle andre saker er Rådets høyeste myndig-het. Chefen påser at lovene blir overholdt og har rett til å skaffe de meniges mindre forse-elser enten med irettesettelse, mulkt, eller bortvisning fra korpset en enkelt eksersisdag. Han er dog overfor Rådet ansvarlig for sine handlinger¨

§30

Chefen påser at offiserene oppfyller sine plik-ter og påtaler forsømmelser i stillings med-før.

§31

Chefen står til enhver tid til ansvarlig for korpsets materiell og for ivaretakelsen av dette. Materialforvalteren er den som styrer materialforvaltningen fra dag til dag, og rap-porterer til Chefen når denne ber om det.

§32

Chef og materialforvalter har, til enhver tid, ansvar for å holde oversikt over korpsets materiell, enten det befinner seg i korpsets lokale eller er lånt ut til korpsets medlem-mer.

Gjennom sesongen, er det pelotongsjefer og tamburmajors ansvar å føre oversikt over det av korpsets materiell som befinner seg hos gutter i deres pelotong.

Det eneste som korpsets medlemmer kan oppbevare hjemme hos seg utenom sesong-en er uniform og lue, så sant de skal fortsette til kommende sesong. Alt annet skal leveres inn ved sesongens slutt.

Ved hver sesongs slutt, har Chef og material-forvalter ansvar for å samle inn materiell som

tilhører Dræggens. Det skal føres løpende materielloversikt over samtlige effekter ihht egen liste. Avvik fra år til år skal identifiseres og forklares og listen skal vedlegges årsregn-skapet.

§33

Chefen er ansvarlig for korpsets materiell fra 01.07. det året han blir valgt til Chef, til tids-punkt det året han trer av året etterpå, jfr. § 18.

§34

Avtroppende materialforvalter og Chef, plik-ter å gi påtroppende materialforvalter og Chef all nødvendig informasjon angående korpsets materiell og hvor det befinner seg. Dette skal skje umiddelbart etter valget hver høst

§35

Uniformer utleveres til korpsets menige ved sesong start og leveres inn ved sesong slutt.

Før uniformene lånes ut skal et depositum (fastsatt av hvert års Råd) innbetales til den ansvarlige løytnant / tamburmajor og ikke refunderes før uniformene er innlevert. Al-ternativ kan Rådet beslutte andre former for «sikring» av uniformsutlånene.

Rådet kan gjøre unntak for innleveringstids-punktet for de av de menige jægre/tamburer som vil ha oppdrag i uniform etter sesongs slutt.

§36

Chefen har ansvaret for å levere inn korpsets historie for sitt år og for å ha ajourført rulle-boken for det år han er Chef.

Historien skal innleveres senest neste års stiftelsesdag til arkivaren i underskrevet stand. De øvrige bøker og papirer overleveres arkivaren snarest mulig.

Er Chefen fraværende eller uttrådt, inntar nestkommanderende hans plass, hvis ikke Rådet annet bestemmer.

§37

Hvert års ”Chefshistorie” skal gjennomleses av hhv. 1.Kompanisjef og 2.Kompanisjef, som så avgir en erklæring om historiens riktighet og objektivitet.

§38

Løytnantene og tamburmajoen fører til nær-mere oppsyn med jægrene og tamburene under øvelsene og skal føre nøyaktige pelo-tongsbøker med oppgave over fravær etc. og skal innlevere sin pelotongsbok til Chefen, når denne måtte ønske det.

§39

Tamburmajoren sørger for å oppbevare korp-sets trommer og påser at disse behandles ordentlig, og besørger dem istandsatt med Chefens samtykke.

Kommentarer

§40

For øvrig er enhver offiser forpliktet til å ut-føre det arbeid som stillings medfør bestem-mes av Rådet

 

DE MENIGES PLIKTER

§41

Enhver menig er pliktig til å hilse på korpsets offiserer samt offiserer fra andre buekorps. Tilsvarende gjelder for offiserene som også plikter å hilse på sine overordnede.

§42

Korpsets medlemmer skal over alt vise møns-terverdig oppførsel i korpsets uniform og underordne seg de bestemmelser som Rådet

finner nødvendig for å opprettholde orden og disiplin.

§43

Menige som er forhindret fra å møte, skal første gang de møter igjen angi grunn for sitt fravær

§44

Den som ikke har betalt kontingenten for året, kan ikke få utdelt hederstegn på landtu-ren. Han kan heller ikke stille seg til valg året etter.

 

KORPSETS ØVELSER

§45

Hvis omstendighetene tillater det skal det ekserseres hver lørdag i februar, mars, april og mai, dog kan Rådet sammenkalle korpset på hvilken som helst annen dag og årstid.

Ved opprettelse av terminliste ved sesongens begynnelse avsettes et par søndager til ut-marsj og eventuell batalje.

§46

Årets ordinære øvelser opphører i slutten av mai eller i begynnelse av juni, med landtur og avmønstring i Dræggen.

§47

På landturen utdeles hederstegnene samt de premier som statuttene bestemmer.

§48

Det skytes med bue for jægre to ganger i sesongen.

En gang 10 skudd som gjelder bueskytterme-daljen og en gang 5 skudd samt 60m løp på Bergenhus som gjelder til pokal i bueskyting og 60 m løp.

De 15 skudd til sammen kvalifiserer så til pokal for beste jæger i bueskyting.

Offiserene skyter 10 skudd med rifle om rifle-skyttermedaljen.

 

KORPSETS UTMERKELSER

§49

Korpsets høyeste utmerkelse er Våpenorden, som tildeles de offiserer, jægre eller tambu-rer som gjennom årenes løp har vist god ek-sersis og disiplin, og som tidligere er tildelt 3 hederlige.

§50

Utdelingen av Våpenorden bestemmes av Ordensrådet, hvis medlemmer utgjør alle de offiserer og menige som har orden. For ut-nevnelse til ordensridder kreves dog 2/3 fler-tall.

§51

Hederlig omtale tildeles de medlemmer som har utmerket seg særlig, men ikke har vært lenge nok i korpset til å få orden. Hederlig ros får de yngste jægre/tamburer som har gjort seg flid.

§52

Utdeling av hederlig omtale og ros foreslås av løytnantene og tamburmajoren. I tvilstilfelle avgjør Rådet det med simpelt flertall. Frata-kelse av utmerkelse kan ikke skje.

§53

Enhver som ønsker å opptas i Dræggens Buekorps må henvende seg til en av offisere-ne, som avgjør om vedkommende kan opp-tas. Minstealder for å opptas i korpset er førsteklassinger, med andre ord 6 år.

§54

Senest den 30.april hver sesong betaler jægrene og tamburene den kontingent som Rådet bestemmer. Rådsmedlemmene betaler den av Rådet fastsatte årlige kontingent.

§55

Går en Dræggegutt inn i et annet guttekorps, der være lørdag- eller søndagskorps, mister han samtlige av sine hederstegn og premier.

§56

Enhver jæger/tambur skal ved sin opptagelse i korpset anskaffe seg et eksemplar av lovene og gjøre seg bekjent med disses innhold. Like-ledes skal han bære korpsets merke.

§57

Beskadigelse av korpsets eiendeler utenfor øvelsene, eller hensynsløs behandling av disse i korpsets tjeneste, blir å erstatte av den ansvarlige. Enhver som låner korpsets eiendeler er til enhver tid forpliktet til å hol-de dem i god stand.

 

OVERTREDELSE AV KORPSETS LOVER

§58

Sanksjoner for offiserers, tamburers og jægres brudd på korpsets lover avgjøres av Rådet.

Før Rådet treffer avgjørelse skal vedkom-mende disiplinærsaken angår, skal en det gjelder skriftlig varsles med informasjon om hans rett til å fremlegge sitt synspunkt, skrift-lig eller muntlig, ved egen hjelp eller ved eks-tern bistand.

For grove brudd mot korpsets lover kan Rå-det med 4/5 dels flertall beslutte eksklusjon.

Som grovt brudd regnes innmelding i annet buekorps, grovt underslag av korpsets midler eller aktiva for øvrig, gjentatte ganger av alvorlig ordrings nekt eller tilsvarende alvor-lig neglisjering av egne plikter ilagt ihht korp-sets lover og/eller Rådets vedtak.

For andre tillitsbrudd som ikke kan defineres som «grove» kan Rådet beslutte utestengelse fra korpset en viss periode, maksimalt 4 uker, også dette med 4/5 flertall.

Fratakelse av oppnådde utmerkelser kan ikke utgjøre del av sanksjonene, jfr. dog unntaket i § 55.

 

ENDRING AV KORPSETS LOVER

§ 59

Forandring av disse lover må for å bli dagens lov være vedtatt med 2/3 flertall, og de ved-tatte forandringer trer først i kraft når neste års Råd er valgt.

Dog kan Rådet med 4/5 flertall forandre lo-vene således at disse blir gjeldene for det år vedkommende Råd er valgt.

Lovforslag som allerede har vært behandlet av Rådet kan ikke senere bli behandlet på ny av de samme Rådet.

 

 

Vedtatt 24. Mars 1856, endret 28. September samme år og senere i årene 1856, 1862, 1866, 1870, 1872, 1882, 1904, 1907, 1920, 1931, 1932, 1934, 1936, 1948, 1949, 1960, 1962, 1968, 1977, 1982, 1990, 1992, 2007, 2009 og sist revidert og ajourført den 26. november 2015.