Fellesstatutter

Fellesstatutter

§1

Disse statutter er felles for samtlige statutter angående konkurranser i Dræggens Buekorps, og gjelder i de tilfeller der de enkelte statutter ikke sier noe annet. Har de enkelte statuttene egne paragrafer for en sak, gjelder disse.

 

§2.

Det til enhver tid fungerende råd har rett til å foreta forandringer i de enkelte statuttene, dog kreves det 2/3 flertall og de nye statuttene trer først i kraft påfølgende år. Dog kan statuttene forandres med øyeblikkelig virkning ved 4/5 flertall i rådet.

 

§3

Rådet har adgang til å utelukke enhver som ikke har vist korpset skyldig interesse, eller hvis forhold til korpset ikke har vært mønstergyldig, til deltakelse i en eller flere av korpsets konkurranser.

 

§4

Hvis noen av deltagerne opptrer usportslig i en konkurranse, har konkurransens dommere rett til å diskvalifisere disse med øyeblikkelig virkning, og de inntrufne innberettes av Rådet.

 

§5

Der enkelt statuttene ikke sier noe om hvem som er dommer, fungerer chefen som dommer. Alle avgjørelser fattet av de respektive konkurransers dommere, kan med skriftlig begrunnelse, ankes til Rådet. En eventuell omgjørelse av et resultat må fattes med 2/3 flertall.

 

§6

Det er ikke mulig å vinne noen av korpsets vandrepokaler til odel og eie. Når en vandrepokal er utskrevet, skal den tilfalle korpsets arkiv.

 

§7

Inngraveringer av vinneren på vandrepokalen, skal fortrinnsvis besørges av Dræggens Buekorps, men vinneren har også plikt til å påse at dette blir gjort i god tid før neste års landtur. Pokalene skal dessuten leveres inn til chefen i god tid før neste års landtur.